Gminny portal informacyjny

Gminny portal informacyjny

 

 

  

Ochotnicza Straż Pożarna
Bibioteka


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Monitor Polski

Dziennik Ustaw

1 procent dla OPP

 

 

Gminny Turniej Tenisa Stołowego

 

E-świętokrzyskie

Ponidzie w obiektywie

  

Nagrody Gminy Kije
Oficjalny kanał Gminy Kije
Oferta inwestycyjna
Gmina Kije w mediach

Zapraszamy do galerii

Licznik Odwiedzin

Odsłon : 1140446
Dzisiaj jest: 16 Listopad 2018 Imieniny obchodzą: Maria, Edmund, Marek
 

Kolektory słoneczne Drukuj Email
Wpisany przez bajt   
wtorek, 17 kwietnia 2012 07:17

 

 

Informacje ogólne

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy (SPPW)

20 grudnia 2007 r. pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Szwajcarską Radą Federalną została podpisana Umowa ramowa o wdrażaniu Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w celu zmniejszenia różnic społeczno-gospodarczych w obrębie rozszerzonej Unii Europejskiej.

Podpisanie tego dokumentu oznaczało uruchomienie ponad 1 mld franków szwajcarskich dla dziesięciu nowych państw członkowskich. Dla Polski Fundusz szwajcarski przewiduje niemal połowę (ok. 489 mln CHF).

Beneficjentami tych środków mogą być instytucje sektora publicznego i prywatnego oraz organizacje pozarządowe, przy czym co najmniej 40 % zostanie rozdysponowanych w czterech województwach ściany południowo-wschodniej: lubelskim, małopolskim, podkarpackim i świętokrzyskim.

Obszary wsparcia programu:

bezpieczeństwo, stabilność, wsparcie reform:

- inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego regionów peryferyjnych i słabo rozwiniętych

- zwiększenie ochrony wschodnich granic Unii Europejskiej

środowisko i infrastruktura:

- odbudowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury środowiskowej oraz poprawa stanu środowiska (m.in. zarządzanie odpadami stałymi, systemy energii odnawialnej, poprawa wydajności energetycznej);

- poprawa publicznych systemów transportowych;

- bioróżnorodność i ochrona ekosystemów oraz wsparcie transgranicznych inicjatyw środowiskowych

sektor prywatny:

- poprawa środowiska biznesowego i dostępu do kapitału dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)

- rozwój sektora prywatnego i promocja eksportu MŚP

rozwój społeczny i zasobów ludzkich:

- ochrona zdrowia (m.in. profilaktyka i kampanie promocji zdrowia oraz poprawa opieki społecznej)

- badania i rozwój (m.in. Fundusz Stypendialny, projekty badawcze).

W ramach programu można uzyskać dofinansowanie na następującym poziomie:

  • do 60 % całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu/programu,
  • do 85 % całkowitych kosztów kwalifikowalnych w przypadku projektów/programów otrzymujących dodatkowe środki finansowe z budżetu jednostek administracji publicznej szczebla centralnego, regionalnego lub lokalnego,
  • do 90 % całkowitych kosztów kwalifikowalnych w przypadku projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe,
  • do 100 %. całkowitych kosztów w przypadku projektów dotyczących budowy zdolności instytucjonalnych oraz pomocy technicznej.


Szczegółowe informacje na temat Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy można uzyskać na głównych witrynach internetowych SPPW:

http://www.programszwajcarski.gov.pl/

http://www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt pn.: Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego.

Geneza projektu

W marcu 2009 roku samorządy powiatu buskiego i pińczowskiego, zainteresowane wspólną realizacją projektu o roboczej nazwie "Kolektory słoneczne", podpisały list intencyjny w sprawie przygotowania i wdrożenia projektu oraz pozyskania na ten cel zewnętrznych środków finansowych.

W dniu 17 kwietnia 2009 roku w siedzibie Władzy Wdrażającej Programy Europejskie (WWPE) został złożony Zarys Projektu pn.: ?Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego". Dokument ten stanowił wstępną deklarację udziału w Szwajcarsko-Polskim Programie Współpracy w ramach 2 obszaru priorytetowego ? Środowisko i infrastruktura.

Zarys projektu został ostatecznie zaakceptowany przez stronę szwajcarską w sierpniu 2010 roku.

Kolejnym etapem związanym z procedurą pozyskania dofinansowania było złożenie Kompletnej Propozycji Projektu (KPP) ? szczegółowego wniosku wraz z załącznikami ? m.in. studium wykonalności projektu.

Jednym z dokumentów niezbędnych do złożenia KPP było porozumienie między gminami partnerskimi, regulujące wzajemne prawa i obowiązki w trakcie przygotowania i realizacji projektu. Porozumienie takie, między Gminą Busko-Zdrój jako Instytucją Realizującą a gminami: Gnojno, Nowy Korczyn, Pacanów, Solec-Zdrój, Stopnica, Tuczępy, Wiślica, Pińczów i Kije, zostało podpisane w dniu 18 stycznia 2011 roku.

W dniu 14 marca 2011r. została złożona do Władzy Wdrażającej Programy Europejskie w Warszawie Kompletna Propozycja Projektu.

Umowa w sprawie projektu między stroną polską (MRR) i stroną szwajcarską została podpisana w dniu 16 stycznia 2012 r.

W dniu 20 lutego 2012 r. Gmina Busko-Zdrój, jako Instytucja Realizująca, podpisała umowę w sprawie realizacji projektu z WWPE.

Zakres rzeczowy projektu

Zakres rzeczowy projektu obejmuje montaż kolektorów słonecznych w celu efektywnego pozyskania energii słonecznej do ogrzania ciepłej wody użytkowej. Kolektory będą montowane dla 22 obiektów użyteczności publicznej, w tym na terenie gminy Busko-Zdrój dla budynków szpitala, hali sportowej i pływalni miejskiej.

Ponadto zamontowane zostaną kolektory słoneczne na budynkach prywatnych, łącznie w ilości 3928 szt., z czego 1/3 na terenie Gminy Busko-Zdrój.

W ramach projektu zostanie również zmodernizowane oświetlenie Parku Zdrojowego Za Maskalisem w Busku-Zdroju poprzez wprowadzenie ogniw fotowoltaicznych jako alternatywnego, odnawialnego źródła energii.

Projekt przewiduje również prowadzenie działań informacyjno ? promocyjnych, zgodnych z wytycznymi zatwierdzonymi dla Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, a także działań szkoleniowych, skierowanych na podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców gmin objętych projektem.

Szacunkowe koszty realizacji projektu, które zostały określone w studium wykonalności, wynoszą ogółem ok. 67 mln zł.

Kwota dofinansowania projektu w ramach SPPW wynosi ok. 50 mln zł, co stanowi 75% kosztów kwalifikowanych.

Projekt będzie realizowany w latach: 2012 ? 2015.

Kalendarium wydarzeń

08.03.2012 r. - Gmina Busko-Zdrój przekazała WWPE do akceptacji wersję elektroniczną Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na wyłonienie Instytucji Zarządzającej dla projektu.

05.03.2012 r. ? Gmina Busko-Zdrój przekazała WWPE do akceptacji wersję elektroniczną Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na montaż kolektorów słonecznych dla Pływalni Miejskiej w Busku-Zdroju.

20.02.2012 r. - Gmina Busko-Zdrój, jako Instytucja Realizująca, podpisała z WWPE umowę nr UPR/SPPW/2.1.2/KIK/46 w sprawie realizacji projektu ?Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego".

Informacje dla mieszkańców

W projekcie, polegającym na montażu kolektorów słonecznych na budynkach prywatnych, mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy gmin objętych projektem, tj.: Busko-Zdrój, Gnojno, Nowy Korczyn, Pacanów, Solec-Zdrój, Stopnica, Tuczępy, Wiślica, Pińczów i Kije.

Osoba składająca wniosek musi być zameldowana na terenie jednej z gmin objętych projektem oraz musi być właścicielem budynku mieszkalnego, w którym będzie montowany kolektor słoneczny.

Sam wniosek składany jest w Gminie, na terenie której zlokalizowany jest ten budynek.

Uwaga!

Kolektory słoneczne będą służyły do przygotowania ciepłej wody użytkowej wyłącznie w ramach zaspokajania potrzeb mieszkaniowych. Wyklucza się ich wykorzystanie dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej (w tym wynajmu lokali) oraz w budynkach letniskowych.

Szczegółowe zasady udziału w programie oraz formularz wniosku przedstawiono poniżej:

Termin podpisywania umów na montaż instalacji solarnych

?Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego"

Informujemy, że w dalszym ciągu istnieje możliwość udziału mieszkańców Gminy Kije w projekcie dotyczącym montażu instalacji solarnych na domach prywatnych.
Umowy z właścicielami budynków zainteresowanymi  montażem kolektorów słonecznych będą podpisywane według kolejności składania wniosków  - do wyczerpania zakresu rzeczowego projektu, jednak nie później niż do 24 kwietnia 2015 r.
Więcej informacji w Urzędzie Gminy w Kijach pokój nr  12,  tel. 41 3568009 wew. 12.

?Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej?

 
Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów WiejskichKapitał LudzkiWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

Joomla 1.5 Templates by Joomlashack