Gminny portal informacyjny

Gminny portal informacyjny

 

 

  

Ochotnicza Straż Pożarna
Bibioteka


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Monitor Polski

Dziennik Ustaw

1 procent dla OPP

 

 

Gminny Turniej Tenisa Stołowego

 

E-świętokrzyskie

Ponidzie w obiektywie

  

Nagrody Gminy Kije
Oficjalny kanał Gminy Kije
Oferta inwestycyjna
Gmina Kije w mediach

Zapraszamy do galerii

Licznik Odwiedzin

Odsłon : 1140443
Dzisiaj jest: 16 Listopad 2018 Imieniny obchodzą: Maria, Edmund, Marek
 

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Drukuj Email
Wpisany przez bajt   
środa, 20 marca 2013 11:34

Od 1 lipca 2013 r. podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, wyłonionym w drodze przetargu jest: "EKOM" Maciejczyk spółka jawna ul. Paderewskiego 18 25-004 Kielce, telefon: 41 38 620 60.

Informacje ogólne

alt

Sejm RP uchwalił znowelizował ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ustawa ta zmienia dotychczasowy system gospodarowania odpadami komunalnymi.

Nowe przepisy mają zagwarantować skuteczną walkę z dzikimi wysypiskami, zlikwidować podrzucanie swoich śmieci do lasów, rowów czy też spalanie w piecach (co jest niezgodne z prawem i przede wszystkim bardzo szkodliwe dla naszego zdrowia).
Ponadto dzięki selektywnej zbiórce odpadów będzie można ograniczyć składowanie, a zwiększyć odzysk opadów, co pozytywnie wpłynie na środowisko naturalne.

Nowe zasady odbioru odpadów zaczną obowiązywać od 1 lipca 2013 r. ? kiedy to na zlecenie gminy firma wyłoniona w drodze przetargu odbierać będzie odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy.

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi będzie obejmował wyłącznie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
Właściciel nieruchomości zamieszkałej nie będzie podpisywał żadnej umowy z firmą odbierającą odpady.
Właściciel nieruchomości będzie natomiast zobowiązany złożyć do urzędu gminy deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w której wskaże ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość, ponieważ od tego będzie zależna kwota, jaką zapłaci za gospodarowanie odpadami komunalnymi (pierwszą deklarację złożymy do 30 kwietnia 2013r.).
Pracownicy Urzędu Gminy w Kijach do 30 kwietnia 2013 r. będą dostarczać druki deklaracji do domów mieszkańców i edukować o nowym systemie.

W deklaracji należy wpisać liczbę rzeczywistych mieszkańców posesji.

Jeśli liczba osób zameldowanych jest większa od liczby osób rzeczywiście zamieszkujących posesję należy do deklaracji załączyć:

1) zaświadczenie o prowadzeniu nauki w trybie dziennym poza miejscem stałego zameldowania wraz z dokumentem lub oświadczeniem potwierdzającym zamieszkiwanie w miejscu nauki,
2) oświadczenie o przebywaniu członka rodziny poza granicami kraju,
3) zaświadczenie o pracy poza miejscem stałego zameldowania wraz z dokumentem lub oświadczeniem potwierdzającym zamieszkiwanie w miejscu pracy.

W razie nie złożenia deklaracji albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, Wójt Gminy określa w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami.


SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW

Stawka opłaty za odpady zbierane w sposób selektywny wynosi 6,00 zł od jednego mieszkańca na miesiąc lecz nie więcej niż 24,00 zł na miesiąc od posesji jednorodzinnej.

Mieszkańcy, którzy zadeklarują zbieranie odpadów w sposób selektywny będą zbierać odpady w następujący sposób:

  • do pojemnika na odpady opakowaniowe i inne surowce wtórne należy wrzucać:

- szklane opakowania np. butelki, słoiki,
-butelki PET z tworzywa sztucznego po napojach, butelki i opakowania z tworzywa sztucznego po kosmetykach i środkach czystości, plastikowe opakowania po żywności (np. po jogurtach), czystą folię i torebki z tworzyw sztucznych, nakrętki z butelek PET itp.
- puszki np. po napojach, piwie
- opakowania wielomateriałowe tzw. tetrapacki np. po sokach, mleku

Odpady powinny być czyste i bez zawartości. Butelki PET odkręcone i zgniecione.

  • do worka należy wrzucać:

- papier i tekturę

  • do pojemnika na odpady zmieszane należy wrzucać pozostałe odpady, które nie nadają się do odzysku np. butelki po oleju spożywczym i samochodowym, szklanki, porcelana, odpady higieniczne: pieluchy, podpaski, waciki, tłusty i zabrudzony papier, papierowe opakowania po maśle, zatłuszczone opakowania po żywności, zabawki, dezodoranty itp.
  • Władający nieruchomością, którzy posiadają kompostownik nie będą musieli zbierać w odrębnym pojemniku/worku odpadów ulegających biodegradacji np. obierek z warzyw, owoców, resztek żywności, liści, skoszonej trawy i roślin.

Osoby nie posiadające kompostownika będą zobowiązane do gromadzenia odpadów ulegającym biodegradacji w odrębnym pojemniku i oddawaniu ich przedsiębiorcy odbierającemu odpady.

ODPADY ZMIESZANE

Stawka opłaty za odpady zbierane w sposób zmieszany (odpady nie segregowane) wynosi 12,00 zł od jednego mieszkańca na miesiąc.

Mieszkańcy, którzy zadeklarują zbieranie odpadów zmieszanych będą zbierać wszystkie odpady w jednym pojemniku.

UISZCZANIE OPŁAT


Właściciele nieruchomości będą uiszczać opłaty za odpady u sołtysów do 15 dnia następującego po każdym kwartale tzn. do 15 października, do 15 stycznia, do 15 kwietnia, do 15 lipca BEZ WEZWANIA. Można również uiszczać opłaty w banku na konto Urzędu Gminy w Kijach.


PRZYPOMINAMY!

ROZWIĄŻ UMOWĘ NA ODBIERANIE ODPADÓW

Właściciele nieruchomości zamieszkałych powinni wypowiedzieć dotychczasową umowę na odbiór odpadów, aby od 01.07.2013 r. nie ponosić kosztów w podwójnej wysokości, płacąc zarówno firmie jak i gminie.
Ze względu na występowanie zapisów w większości umów o trzymiesięcznym okresie wypowiedzenia, umowy te należy wypowiedzieć najpóźniej w miesiącu MARCU.


Do pobrania:

Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny

alt

URZĄD GMINY W KIJACH INFORMUJE

O BEZPŁATNEJ ZBIÓRCE ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO (TELEWIZORY, RADIA, KOMPUTERY, MONITORY, PRALKI, TELEFONY, SUSZARKI, LODÓWKI, ITP.) MIESZKAŃCY GMINY MOGĄ PRZYWIEŹĆ ZUŻYTY SPRZĘT DO WYBRANEGO SPOSRÓD NIŻEJ PODANYCH MIEJSC ZBIÓRKI, W KTÓRYCH ZOSTANIE PODSTAWIONY SAMOCHÓD PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI ODPADAMI MB RECYKLING:


W DNIU 5 MAJA 2014 R. (PONIEDZIAŁEK):


WYMYSŁÓW - o godz.  8.00 - 8.30 obok sołtysa
GÓRKI             - o godz. 8.40 - 9.10 obok sołtysa
KIJE                  - o godz.  9.20 - 9.50 obok Urzędu Gminy
KLISZÓW       -  o godz.  10.00 - 10.30 obok remizy
HAJDASZEK     - o godz. 10.40 - 11.10  obok figurki
UMIANOWICE  -  o godz. 11.20 - 11.50  obok  remizy
CZECHÓW         -  o godz.  12.00 ? 12.30 obok biblioteki
JANÓW             -   o godz.  12.40 ? 13.10 obok sołtysa
GARTATOWICE -  o godz.  13.20 ? 13.50 obok szkoły
STAWIANY -  o godz.  14.00 ? 14.30 obok remizy


W DNIU 6 MAJA 2014 R. (WTOREK):


WŁOSZCZOWICE         - o godz.  8.00 - 8.30 obok stawu
GOŁUCHÓW                  - o godz.  8.40  -  9.10 obok sklepu
ŻYDÓWEK                      - o godz.   9.20 - 9.50 obok sołtysa
WOLA ŻYDOWSKA      - o godz.   10.00 - 10.30  obok sołtysa
SAMOSTRZAŁÓW        - o godz.  10.40 - 11.10 koło remizy
LIPNIK                             - o godz.  11.20 - 11.50 obok stawu
KOKOT                            - o godz.  12.00 - 12.30  przy skrzyżowaniu
RĘBÓW                            - o godz.  12.40 - 13.10 koło remizy
BORCZYN                       - o godz. 13.20  -  13.50 obok kaplicy
WIERZBICA                    - o godz. 14.00 - 14.30 obok sklepu

Kontakt:
- imieniu Gminy: p. Iwona Nowak tel. 41/ 356-80-09
- w imieniu MB Recycling: p. Stanisław Wyrozumski tel. 696-122-439

alt

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny na terenie gminy Kije zbiera:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami MB Recykling Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach przy ul. Bartosza Głowackiego 4a/15 26-368 Kielce

Infolinia: 606 100 100, 801 000 654

Drobny sprzęt elektryczny i elektroniczny: suszarki, żelazka, kalkulatory, radia, drobny sprzęt komputerowy, drukarki, telefony, baterie i wiele innych można wrzucać do czerwonego kontenera znajdującego się przed Urzędem Gminy w Kijach.

Ponadto organizowane są okresowe mobilne zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego każdego rozmiaru. Informacje o terminach zbiórki są umieszczane na stronie internetowej www.kije.pl, na tablicach ogłoszeń tut. Urzędu oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwach gminy.

PUNKT  SELEKTYWNEJ  ZBIÓRKI ODPADÓW  KOMUNALNYCH W CZECHOWIE

PSZOK - dla Gminy Kije
CZYNNY CAŁODOBOWO
Do  PSZOK-a  można przywozić niżej wymienione odpady:
?    Zużyte opony
?    Odpady wielkogabarytowe (meble, wersalki itp.)
?    Gruz betonowy
?    Gruz ceglany
?    Ceramika łazienkowa
?    Żużle, popioły paleniskowe
?    Szkło okienne
?    Tapety, okleiny
?    Opakowania po nawozach i środkach ochrony roślin
?    Opakowania aerozolowe
?    Świetlówki
?    Farby, tusze, kleje
?    Przeterminowane leki
?    Baterie i akumulatory
?    Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
?    Tworzywa sztuczne
?    Odpady zielone

Prosimy   wrzucać   odpady   zgodnie    z   oznaczeniami   na     pojemnikach.
Zakazuje się przywożenia do PSZOK zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zawierających azbest, papę, smołę itp.   

OBIEKT JEST MONITOROWANY

 

Zasady segregacji w Gmine Kije

Do żółtego pojemnika wrzucamy:

Tworzywa sztuczne:
- butelki PET
- zakrętki z tworzywa sztucznego
- opakowania z tworzywa sztucznego po kosmetykach, płynach do mycia naczyń, jogurtach, owocach, produktach spożywczych itp.
- czyste torebki foliowe

Szkło:
- butelki i słoiki ze szkła białego i kolorowego
Metal:
- puszki po napojach
- puszki po konserwach
- kapsle
- drobny złom
- zakrętki od słoików

Opakowania wielomateriałowe:
- opakowania po mleku, sokach, napojach (tzw. tetrapacki)

Odpady zbierane w żółtym pojemniku powinny być pozbawione zawartości np. resztek żywności i innych substancji.
Butelki PET mają być zgniecione i mieć odkręcone zakrętki.
Nie zrywamy etykiet.
Nie tłuczemy szkła.

 


 

Do niebieskiego worka wrzucamy:

Papier i tekturę:

- gazety ? zeszyty
- opakowania kartonowe i papierowe
- tekturę
- książki w miękkich okładkach
- koperty


Nie wrzucamy:
- tapet
- zatłuszczonego papieru np. po maśle
- paragonów, kalek, papieru do pieczenia
- chusteczek higienicznych
- papierowych ręczników


Do brązowego pojemnika wrzucamy (dotyczy osób nie posiadających przydomowych kompostowników):

Odpady ulegające biodegradacji:
- obierki z owoców i warzywa
- resztki żywności, stare pieczywo, fusy po kawie i herbacie
- odpady roślinne z pielęgnacji ogrodu: liście , skoszoną trawę, kwiaty

Nie wrzucamy:

- odpadków zawierających mięso lub kości zwierzęce
- odchodów zwierzęcych

 


Do czarnego pojemnika wrzucamy:

Pozostałe odpady nie kwalifikujące się do umieszczenia w żółtym i brązowym pojemniku oraz niebieskim worku, które nie nadają się do odzysku i mogłyby zanieczyścić surowce wtórne:

- pampersy
- podpaski
- waciki
- tubki po paście do zębów
- szczoteczki do zębów
- golarki
(oprócz elektrycznych)
- butelki po oleju jadalnym
- porcelanę, szklanki, talerze, szkło żaroodporne, szyby, szkło okularowe, lustra
- zwykłe żarówki (nie energooszczędne)
- opakowania po aerozolach
- zabawki
- bombki
- zatłuszczone papierki np. po maśle
itp.

Harmonogram odbioru odpadów

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW Z TERENU GMINY KIJE W 2016 ROKU

Harmonogram odbioru odpadów 2016 Harmonogram odbioru odpadów 2016 Harmonogram odbioru odpadów 2016

 

Informacja dotycząca zmiany w gminnym systemie gospodarowania odpadami

 

1. Objęcie systemem nieruchomości niezamieszkałych.

W celu uszczelnienia gminnego systemu gospodarki odpadami, Rada Gminy   w Kijach Uchwałą Nr VI/72/15 z dnia 23 czerwca 2015r. postanowiła  o  przejęciu obowiązku odbioru odpadów komunalnych od właścicieli   nieruchomości niezamieszkałych tj. zakładów pracy, przedsiębiorców,  placówek oświatowych itp.  położonych na terenie Gminy Kije, na których powstają odpady komunalne.

 

Nieruchomości niezamieszkałe zostaną objęte gminnym systemem odbioru odpadów najpóźniej  od 01.01.2016 r., w związku z czym przypominamy o konieczności rozwiązania  dotychczasowej umowy z firmą odbierającą odpady z zachowaniem okresu wypowiedzenia zapisanego w umowie, aby od 01.01.2016 r. nie ponosić kosztów w podwójnej wysokości płacąc Gminie i firmie.

Wzór deklaracji znajduje się w Uchwale Nr VI/76/15 Rady Gminy w Kijach  z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Kije.

Właściciele w/w nieruchomości zobowiązani są złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Urzędu Gminy w Kijach w terminie do 15 września 2015 roku.

Poniżej znajdują się aktualne Uchwały Rady Gminy w Kijach  z dnia 23 czerwca 2015 r. dotyczące  zmian w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi:

UCHWAŁA NR VI/72/15 RADY GMINY W KIJACH z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie przejęcia obowiązku odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie gminy Kije, na których powstają odpady komunalne.pdf

UCHWAŁA NR VI/73/15 RADY GMINY W KIJACH z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia ?Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kije?.pdf

UCHWAŁA NR VI/74/15 RADY GMINY W KIJACH z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów konuinainych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.pdf

UCHWAŁA NR VI/75/15 RADY GMINY W KIJACH z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.pdf

UCHWAŁA NR VI/76/15 RADY GMINY W KIJACH z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nierucliomości położonycli na terenie Gminy Kije.pdf

UCHWAŁA NR VI/77/15 RADY GMINY W KIJACH z dnia 23 czerwca 2015 r.w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf

 
Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów WiejskichKapitał LudzkiWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

Joomla 1.5 Templates by Joomlashack